Jesteś tutaj: Start

   

BOGDAN JAŃSKI - Założyciel Zmartwychwstańców

Apostoł Zmartwychwstania
 
 

B. Jański1

Urodzony 26 marca 1807 - zmarł 2 lipca 1840

z wykształcenia – magister ekonomii,

z zawodu – pedagog i publicysta,

z wyboru – dobrowolny wygnaniec,

z powołania – apostoł Wielkiej Emigracji,

z potrzeby serca – dobry samarytanin,

z łaski Bożej – konwertyta i pokutnik,

z natchnienia Ducha – założyciel „Domku”,

z obdarowania charyzmatem – założyciel Zmartwychwstańców,

z wyroków Opatrzności – kandydat na ołtarze.

  


 

O. PIOTR SEMENENKO CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:
 
SemenenkoUrodzony 29 czerwca 1814 - zmarł 18 listopada 1886

Wybitny filozof i teolog, uczestnik powstania listopadowego, współzałożyciel zgromadzenia zmartwychwstańców. W latach 1842-1845 i od 1873 jego przełożony generalny. Twórca głównych idei duchowości zgromadzenia (zmartwychwstańcza szkoła duchowości), znakomity rekolekcjonista i kaznodzieja. Ceniony jako kieronik duchowy wraz z Kajsiewiczem przyczynił się do powstania zgromadzeń żeńskich, między innymi niepokalanek, zmartwychwstanek, nazaretanek, felicjanek, józefitek. Konsultor Kongregacji i doradca Papieży; od 1865 roku pierwszy rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie; autor licznych prac filozoficzno-teologicznych; pozostawił po sobie obfitą korespondencję i dziennik.

   


 
 O. HIERONIM KAJSIEWICZ CR - Współzałożyciel Zmartwychwstańców:

kajsiewicz Urodzony 7 grudnia 1812 - zmarł 26 lutego 1873

Był jedną z charyzmatycznych postaci XIX w.: otwarty na otaczający go świat, wybitny kaznodzieja (nazywany "kaznodzieją jakiego od czasów Skargi w Polsce nie było"), kierownik dusz, pisarz religijny i poeta, generał zakonu, współzałożyciel niepokalanek, formator kapłanów. Czuł się dobrze w roli przede wszystkim duszpasterza, inicjatora różnych dzieł apostolskich, wciągając do nich większe lub mniejsze grupy ludzkie. Będąc wiernym i odważnym realizatorem zapisów Reguły, zdołał poszerzyć pola pracy apostolskiej o nowe kraje w Europie i Ameryce Północnej, w których rozwinął apostolat parafialny, a przy nim wychowawczy i naukowo-wydawniczy oraz ekumeniczny. Przyczynił się do wzrostu powołań oraz umiędzynarodowienia wspólnoty zakonnej. Ojciec Hieronim jest wzorem szukania woli Bożej we wszystkim.

  


 

SŁUGA BOŻY O. PAWEŁ SMOLIKOWSKI CR 

 

smolikowski19 grudnia 2017 r. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót ks. Pawła Smolikowskiego CR. Zmarły 11 września 1926 r. wybitny wychowawca, historyk, filozof, kierownik duchowy należał do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zwanego powszechnie Zmartwychwstańcami.

Paweł Smolikowski urodził się 4 lutego 1849 r. w Twerze w Rosji. Był synem matematyka Seweryna Smolikowskiego, który podczas Powstania Listopadowego zasłużył się przy obronie fortecy w Modlinie, za co spędził 30 lat na zesłaniu w Rosji. Po powrocie rodziny z wygnania do Warszawy zdał maturę i w 1866 r. wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Warszawie. Po pierwszym roku został skierowany na studia do Rzymu, gdzie zamieszkał w Kolegium Polskim. Tam podjął decyzję o wyborze drogi zakonnej i wstąpił do Zmartwychwstańców. Od początku pragnął pracować jako misjonarz wśród unitów i prawosławnych w Bułgarii i dlatego święcenia kapłańskie przyjął w 1873 r. w obrządku greckokatolickim. W latach 1874-1882 jako duszpasterz i wychowawca pracował w szkole misyjnej w Adrianopolu a od 1882 r. przez dziewięć lat jako wychowawca młodzieży przebywał we Lwowie. W 1891 został skierowany do Rzymu, gdzie pracował m. in. jako konsultor w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i Kongregacji Soboru. Pełnił też ważne funkcje w zgromadzeniu, którego był generałem w latach 1895-1905. Ponadto w Rzymie był rektorem Kolegium Polskiego. Z tego okresu pozostawił po sobie pisma ascetyczne oraz z dziejów Zmartwychwstańców. Zajmował się m. in. redagowaniem i wydaniem pism współzałożyciela zgromadzenia, Piotra Semenenki. Przyjaźnił się m.in. z kard. Adamem Stefanem Sapiehą i abp. Józefem Teodorowiczem, arcybiskupem lwowskim obrządku ormiańskiego. Po 1916 r. był m. in. kapelanem Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, mistrzem nowicjatu w Krakowie a potem w Radziwiłłowie pod Warszawą. Zmarł w opinii świętości 11 września 1926 r. Został uroczyście pochowany w obecności metropolity krakowskiego kard. Sapiehy 15 września na Cmentarzu Rakowickim w mogile zgromadzenia przy licznym udziale wiernych i duchowieństwa. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił abp Teodorowicz. W 1967 szczątki ks. Smolikowskiego zostały przeniesione do kruchty kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1966 r. w Krakowie staraniem kard. Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.

 

 

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Bogdan Jański

Początek strony